Piątek, 29 września 2023 r.
   » Strona główna
   » VWMANIA
   » Speed Mania
   » Konkurs Auto Sezonu 2018
   » Demo Car VW MKI
   » Demo Car VW Touran
   » Project Wolf
   » Kontakt

W sprawach  stoisk wystawowych oraz sponsoringu proszę o kontakt:

e-mail: biuro@vwmania.org

Untitled Document

I Eliminacja Speed Mania 2003
"1/4 Mili o Puchar Auto Moto"
3 Maja 2003 rok

opracował Maslak i Tomn

Regulamin "SPEED MANIA"

1. Definicja.

"SPEED MANIA" jest serią wyścigów równoległych na dystansie 402.5 metrów. Impreza ma charakter otwarty.

2. Zgłoszenia.

2.1. Zgłoszenia są składane u organizatora w formie pisemnej na właściwych formularzach (stanowiących załącznik do regulaminu szczegółowego).
2.2. Termin zgłoszeń i wysokość wpisowego określa organizator w regulaminie szczegółowym.
2.3. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

3. Uczestnicy.

3.1. W "SPEED MANIA" mogą startować:
1) kierowcy posiadający prawo jazdy minimum przez 1 rok;
2) licencjonowani kierowcy sportowi

4. Pojazdy.

4.1. Samochody dopuszczone do udziału zostaną podzielone na klasy:

 

Klasa 1           do650 ccm
Klasa 2           od 651ccm do 900ccm
Klasa 3           od 901ccm do 1400 ccm
Klasa 4           od 1401ccm do 1800ccm
Klasa 5           od 1801ccm do 2500ccm
Klasa 6           od 2501ccm

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo tworzenia klas specjalnych:

 

Klasa specjalna 1           Diesel
Klasa specjalna 2           Motory do 600ccm
Klasa specjalna 3           Motory - open

4.3. Samochody posiadające turbodoładowanie zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynniki 1,7.
4.4. Samochody posiadające doładowanie nitro zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,4.
4.5. Samochody posiadające turbodoładowanie i nitro zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,9.
4.6. Klasę stanowi minimum 5 samochodów. "~
4.7. W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 samochodów w klasie zostaną one włączone do klasy bezpośrednio wyższej.

5. Badanie Kontrolne (BK) i oznakowanie samochodów biorących udział w imprezie.

5.1. Samochody zgłoszone do SPEED MANIA muszą być przedstawione do kontroli w miejscu i czasie podanym przez organizatora. W czasie BK musi być obecny kierowca.
5.2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu nie zostanie dopuszczony do startu. .
5.3. Warunkiem dopuszczenia do startu jest opłata wpisowego.
5.4. Samochód przedstawiony do BK musi być oznakowany numerami startowymi oraz wymaganą reklamą sponsorską zgodnie z regulaminem szczegółowym imprezy.
5.5. Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca obowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
5.6. Powyższych zasad nie stosuje się do pojazdów nie zarejestrowanych, zgłoszonych w kategorii Open, pod warunkiem, że są dopuszczone do startów w imprezach pod auspicjami PZM.

6. Obowiązki kierowcy.

6.1. Przez podpisanie zgłoszenia kierowca zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania się przepisom Regulaminu SPEED MANIA i Regulaminu Obiektu oraz poleceniom i instrukcjom wydanym przez władze SPEED MANIA zarówno poprzez komunikaty jak i inne formy przekazu.
6.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia kierowca zobowiązany jest do:
6.2.1. zgłoszenia się do BK;
6.2.2. odbycia prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, przy zamkniętych szybach oraz szyber dachach;
6.2.3. sportowego zachowania się podczas trwania imprezy;
6.2.4. W samochodzie może znajdować się jedynie kierowca.

7. Porządek i bezpieczeństwo.

7.1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń władz i służby porządkowej SPEED MANI
7.2. Uczestnicy są zobowiązani do poruszania się wyłącznie po obszarze wyznaczonym na teren imprezy.

8. Ubezpieczenie.

8.1 Wszyscy uczestnicy obowiązani są posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od OC i NW.

9. Kary.

9.1. Spóźnieniu na start powyżej 1 minuty - wykluczenie ze startu
9.2. Za przekroczenie limitu prędkości na ciągach komunikacyjnych na obszarze imprezy: za pierwsze wykroczenie - upomnienie; za drugie - wykluczenie z imprezy.
9.3. Za naruszenie obszaru zastrzeżonego do dyspozycji Aeroklubu - wykluczenie z imprezy.

10. Odpowiedzialność Organizatora.

10.1.Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania SPEED MANIA zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

11. Protesty.

11.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie w biurze zawodów na ręce dyrektora imprezy lub członka jury.
11.2. Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 500 PLN. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest zostanie uznany.
11.3. Terminy składania protestów mija po upływie 30 minut od ogłoszenia wyników.
11.4. Prawo złożenia protestu przysługuje wyłącznie kierowcy uczestniczącemu w wyścigach pucharowych.
11.5. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego badania technicznego każdego samochodu uczestniczącego w wyścigach pod rygorem wykluczenia.

12. Władze i organizatorzy "SPEED MANIA".

Organizator                                Volkswagen Golf GTI Klub Polska oraz miesięcznik AUTO MOTO

Dyrektor "SPEED MANIA"            Artur Kassin
Z-ca dyrektora                            Krzysztof Puła
Kierownik BT                               Tomasz Gontarz
Z-ca kierownika BT                      Karol Paliński
Pomiar czasu                               Tomasz Okunowski
Kierownik służby porządkowej    Tomasz Niedziałkowski
Biuro prasowe                             Sylwia Kassin
                                                    Alina Szafrańska

Profesjonalne bezpÂłatne statystyki www
Copyright © 2006-2023 vwmania.org