sobota, 24 sierpnia 2019 r.
   » Strona główna
   » VWMANIA
   » Speed Mania
   » Konkurs Auto Sezonu 2018
   » Demo Car VW MKI
   » Demo Car VW Touran
   » Project Wolf
   » Kontakt

W sprawach  stoisk wystawowych oraz sponsoringu proszę o kontakt:

e-mail: biuro@vwmania.org

KONKURS AUTO SEZONU "VWMANIA 2015"

Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Auto Sezonu VWMania 2015.
 2. Organizatorem konkursu jest firma Robens Krzysztof Puła, z siedzibą w Gdyni ul. Miętowa 82, zwany dalej "Organizatorem" lub w skrócie "ROBENS".
 3. Konkurs Auto Sezonu VWMania 2015 przeznaczony jest wyłącznie dla osób , które ukończyły 18 lat i posiadają polskie obywatelstwo
 4. Pracownicy (oraz członkowie najbliższych rodzin) ROBENS Krzysztof Puła, nie są uprawnieni do udziału w Konkursie.
 5. Zgłoszenia można wysyłać od 20.01.2015.
 6. Data i czas rozpoczęcia konkursu Auto Sezonu VWMania 2015 to 1 luty 2015 r. godzina 10.00. Data i czas zakończenia przyjmowania zgłoszeń to 30 czerwiec 2015 r. godzina 23.59. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Z konkursu wykluczone są auta firmowe oraz Demo Car-y.


§ 2. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Uczestnik - osoba, która zgłosiła swój projekt w konkursie Auto Sezonu VWMania 2015.
  2. Sekcja konkursowa na portalu vwmania.pl - podstrona serwisu stworzona i utrzymywana przez Organizatora, przeznaczona m.in. do przeprowadzenia konkursu i do promocji produktów Organizatora.
  3. Jury - składa się z trzech przedstawicieli wskazanych przez Organizatora oraz fundatora nagród. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
  4. Projekt – samochód, który został poddany modyfikacji lub odrestaurowaniu przez jego właściciela lub na zlecenie w wyspecjalizowanych firmach.


§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie Auto Sezonu VWMania 2015.

 1. Uczestnikami Konkursu Auto Sezonu VWMania 2015 zostaną osoby, które samodzielnie i dobrowolnie zgłoszą swoje samochody ( projekty) do Konkursu, wypełnią formularz zgłoszeniowy na stronie www.vwmania.pl.
 2. Organizator przyjmuje, że przesłanie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu Auto Sezonu VWMania 2015 i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Przystąpienie do Konkursu Auto Sezonu VWMania 2015 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Z dnia 29 czerwca 1997 nr 133, poz.833.
 4. Osoba zgłaszająca projekt do konkursu musi być jego prawnym właścicielem.
 5. Osoby zgłaszające projekty do konkursu oświadczają, że prace konkursowe są ich własnymi, autentycznymi pracami, które nie łamią lub nie naruszają praw, włączając bez ograniczeń praw autorskich osób/firm trzecich.
 6. Osoba zgłaszająca projekt do konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, wizerunku oraz samochodu do celów marketingowych.


§ 4. Zasady konkursu.

 1. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.vwmania.pl wraz z ze zdjęciami. Zdjęcia oraz opis będą wykorzystane do utworzenia profilu Uczestnika/Uczestniczki na stronie vwmania.pl. oraz na Facebook-u.
 2. Uczestnik zgłasza swój projekt w zakładce Auto Sezonu VWMania 2015, w terminie od 20 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015. Materiały mogą zawierać m.in. opis powstawania projektu i materiały zdjęciowe, jak również opis gotowego projektu wraz ze zdjęciami.
 3. Po spełnieniu punktu 1 i 2 przez Uczestnika, Organizator po dokonaniu wstępnej selekcji i zaakceptowaniu projektu, w ciągu 24 godzin utworzy Profil Uczestnika na stronie vwmania.pl.
 4. W następstwie wykonania czynności opisanych w punktach 1, 2 i 3, projekt uczestnika poddany zostanie ocenie internautów.
 5. Co miesiąc do finału przechodzi 5 najwyżej ocenionych projektów (Top 5 miesiąca).
 6. Projekty 2015 z Top 5 nie biorą udziału w zbieraniu głosów w następnych miesiącach -automatycznie przechodzą do II Etapu Konkursu.
 7. Każdego 1-szego dnia miesiąca o godzinie 0:00 wszystkie zdobyte głosy przy pozostałych projektach zostają wyzerowane!!!
 8. W dniu 30 czerwca 2015 dwadzieścia pięć najwyżej ocenionych projektów zostanie zakwalifikowanych do finału.
 9. Dwudziestu pięciu Uczestników najwyżej ocenionych projektów otrzyma bezpłatne zaproszenie na Ogólnopolski Zlot Samochodów z Grupy VW - VWMania 2015.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowo 10 dzikich kart, które automatycznie zakwalifikują wyróżnionych uczestników na tych samych zasadach co wybrani finaliści.
 11. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnego wjazdu na Ogólnopolski Zlot Samochodów z Grupy VW - VW Mania 2015. Zaproszenie jest imienne i przypisane do auta zgłoszonego w konkursie.
 12. Wszyscy Właściciele zakwalifikowanych projektów otrzymują zaproszenie na VIP Imprezę, która odbędzie się 31 lipca na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim.
 13. Finał zostanie przeprowadzony w trakcie Ogólnopolskiego Zlotu Samochodów z Grupy VW- VWMania 2015.
 14. Jury finału konkursu reprezentujących organizatora oraz fundatora nagrody dokona oceny zgłoszonych projektów. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik/uczestniczka, którego projekt uzyska największą ilość punktów. Auto zostanie poddane ocenie jury, które będzie weryfikowało całokształt projektu.
 15. Właściciele, których prace zakwalifikują się do ścisłego finału, muszą osobiście pojawić się w dniu Rundy Finałowej, aby zaprezentować swoje prace „na żywo". Tylko w ten sposób Jury ostatecznie rozpatrzy zgłoszone projekty. Pojazdy nieobecne zostaną automatycznie skreślone z listy uprawionych do udziału w finale.


§ 4. Zasady głosowania w konkursie.
I Etap.

 1. W pierwszym etapie uczestnicy poddają swoje projekty ocenie internautów.
 2. Jeden internauta może oddać jeden głos w ciągu doby na jeden projekt.
 3. Do finału przechodzi TOP 5 z każdego miesiąca, które uzyskały największą ilość głosów.
 4. Dodatkowo do finału kwalifikuje się do 10 dzikich kart, które może przyznać Organizator.

II Etap -Finał

 1. Podczas Rundy Finałowej zostanie wyłoniony zwycięzca za pośrednictwem Jury.
 2. Zwycięzcą Rundy Finałowej zostanie Uczestnik/Uczestniczka, którego projekt uzyska największą ilość punktów.


§ 5. Nagroda dla finalisty.

 1. Główną nagrodą w konkursie jest kupon o wartości 5 000 zł ufundowany przez firmę ROBENS.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenie puli nagród.
 3. Nie ma nagród alternatywnych w postaci gotówki. Wszystkie nagrody podlegają zasadom i warunkom określonym przez regulaminy Sponsorów.


§ 6 Postanowienia końcowe.

 • Wszelkie próby manipulowania ilością oddanych głosów, wykorzystanie programów do zwiększenia ilości oddanych głosów, mogą skutkować usunięciem głosów na dany projekt lub w skrajnych przypadkach usunięciem projektu z konkursu.
 • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie na adres pocztowy podany w części § 1. „Postanowienia ogólne" niniejszego Regulaminu lub mailowy konkurs@vwmania.pl, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa powyżej będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie o wyniku reklamacji.
 • Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 • Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.vwmania.pl . Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy laureaci nagród spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa, w szczególności regulujących sposób realizacji Nagrody. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.
 • Niedostosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powodują natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu, uprawniają Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powodują natychmiastowe wygaśnięcie prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
 • Nie wywiązanie się z wszelkich warunków uczestnictwa w konkursie, może spowodować odebranie nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu, w trakcie trwania Konkursu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2015r.

Galeria uczestników

Profesjonalne bezpÂłatne statystyki www
Copyright © 2006-2019 vwmania.org